Ida Kantong Ranum (Ida Kanton): Info & Disclaimer

“Ida Kantong Ranum” (alias “Ida Kanton”, “Katarina Sofia Kantong”, “Idamarie Liv Ranum“, “Ida Vilai Kantong”,  “Ida Ranum“, “Idamarie Kantong” m.fl.), har fortsat brugt mit slægtsnavn “Ranum” efter at hun pludseligt og i hast forlod samlivet og sin betroede position som Økonomiansvarlig i virksomhederne “Ranum Studio ApS” og “Ranum Holding ApS” i september 2018, medbringende alle regnskaber og papirer.

En efterfølgende arbejdskrævende og langsommelig rekonstruktion og gennemgang af regnskaber, dokumenter og korrespondance har gradvist og chokerende afsløret, at den 23 år yngre “Ida Kantong Ranum” har haft skjulte økonomiske motiver og bagtanker med relationen og – i ly af sin betroede administrative position og hjulpet af uddannelser indenfor jura og økonomi – helt fra starten reelt har arbejdet på at planlægge, opbygge og konsolidere sin egen i forvejen betydelige, hemmeligholdte arvede særformue på sin ægtefælles bekostning, ved brug af uredelige, illoyale og beregnende metoder og handlinger, som f.x.:

• langvarig og systematisk økonomisk misinformation og manipulation,
• store uforklarlige pengetransaktioner og dispositioner,
• grove løgne og fortielser om afgørende forhold,
• udnyttelse af advokatfejl til bevidst at forpurre tinglysning af underskreven ægtepagt,
• afgivelse af usande oplysninger i retten under ed,
• uærlighed om egne formueforhold, uddannelser og kompetencer,
• hyppige og pludselige navne- og adresseskift  (seneste navneskift: juni 2021),
• fjernelse og bortskaffelse af vigtige fælles papirer, dokumenter, noter og passwords,
• falske underskrifter og dispositioner uden mandat,
• disrespekt for love, regler og indgåede aftaler,
• vildledende oplysninger til offentlige myndigheder,
• aktiv spekulation i ægtepagt, arv, testamente og pensioner,
• misbrug af betroet stilling og insiderviden,
• uautoriseret privat brug af firma-kreditkort efter ansættelsesophør,
• langtidsplanlægning og bortskaffelse af egne aktiver før bodeling,
• forsøg på afslibning af serienumre på hendes inddragede systemnøgler til virksomhederne,
• systematisk brug af psykiske voldsmetoder som manipulation, løgnespind, projicering, gaslighting, trusler, silent treatment og devaluering
etc. etc….
Klik på  linierne ovenfor for beviser og dokumentation (kræver password).

Med disse metoder, og ved systematisk udnyttelse af ægteskabet og sin betroede tillidsposition, er det lykkedes “Ida Kantong Ranum” at franarre og unddrage firmaer og ægtefælle godt 5 millioner kr. netto. Et beløb som hun i det skjulte uretmæssigt har fået snydt sig til kontrol over og slutteligt fået overført til sin egen særformue, som i forvejen var på et større millionbeløb. Den chokerende opdagelse medførte helt uoverskuelige negative konsekvenser, usikkerhed om pensionsforhold, trusler mod virksomhedernes finansiering og langvarigt økonomisk kaos.

Ovenstående handlinger kan derfor kun opfattes som et ondsindet, samvittighedsløst, snedigt udregnet og professionelt assisteret millionkup og tricktyveri af firmaværdier, pensioner og opsparinger – og dermed frugterne af en anden persons flid og talent gennem et arbejdsliv, som begyndte længe inden “Ida Kantong Ranum” blev født.

Den uhæderlige, arbejdssky multimillionær og plattenslager, der for tiden kalder sig “Ida Kanton”, pynter sig derfor med andres fjer, og har absolut ingen redelig adkomst til de millioner hun har snydt og løjet sig til – hverken aftalt, fortjenstmæssig eller moralsk. Hun har tværtimod med sin underskrift officielt bekræftet den ægtepagt og de økonomiske aftaler der var betingelsen for indgåelsen af både ægteskabet og samarbejdet. Men ved en snedigt udtænkt, hemmeligholdt forpurring af tinglysning og en række andre uredelige handlinger, står det nu klart, at hun som den eneste har kendt sandheden helt fra ægteskabets begyndelse, men holdt den skjult som en ekstra forsikring og exit-plan for sig selv. Og således holdt sin intetanende og godtroende ægtefælle for nar igennem hele ægteskabet.

At stole på dette menneske er klart mit livs største fejltagelse, og den har kostet dyrt, både økonomisk, menneskeligt og socialt. Blændet af et spind af løgne, og manipuleret af den tilsyneladende uskyldsrene, sukkersøde, eksotiske, sympativækkende tragiske offerrolle, som har skygget for de mange uredelige handlinger, og friholdt hende fra mistanke og ansvar.

Der er nødtvungent foretaget økonomiske reguleringer for at neutralisere den arveforskydning, som var en konsekvens af det pludselige økonomiske millionkup. Det er herefter opsparing til fællesbørn som finansierer det arbejdsfrie bekvemmelighedsliv som “Ida Kantong Ranum” mener at have krav på resten af livet, på andres bekostning. Derudover har den nu fuldt beviselige og dokumenterede afdækning af de anvendte metoder og den uhæderlige historik nødvendiggjort følgende disclaimer, som beskyttelse mod fortsat og fremtidig økonomisk udnyttelse, manipulation, usandhed og grænseoverskridende adfærd:

Disclaimer

Enhver økonomisk eller anden disposition der fremtidigt foretages af “Ida Kantong Ranum” (eller “Ida Kanton”, “Idamarie Liv Ranum”, “Ida Vilai Kantong” og andre af dennes ovenfor benyttede alternative navne og navnekombinationer med eller uden mit slægtsnavn), er ikke på nogen måde relateret til undertegnede, og står således udelukkende for egen regning og risiko.

Endvidere er samtlige kreditkort, fuldmagter, internet-konti,  prokura, kundekort, begunstigelser, privilegier og administrator- og dispositions-rettigheder der er tildelt min tidligere ægtefælle, både privat og i dennes egenskab af betroet medarbejder, bogholder og økonomiansvarlig i virksomhederne “Ranum Studio ApS” og “Ranum Holding ApS”, øjeblikkeligt annullerede og tilbagekaldt med virkning fra 21.9.2018.

“Ida Kantong Ranum” er efter denne dato ikke længere bemyndiget til på nogen måde at handle for, repræsentere, eller at foretage økonomiske og andre dispositioner i undertegnedes eller disse virksomheders navn, herunder at associere nogen form for egen kommerciel lyd-, musik- eller speakervirksomhed med navnene “Jesper Ranum” og “Ranum Studio ApS”.

Ethvert forsøg fra denne på at udnytte, misbruge eller inddrage undertegnedes navn, firmanavne eller goodwill vil straks blive anfægtet,  politianmeldt og gjort til genstand for retslige skridt og erstatningskrav.

Trods talrige opfordringer har personen bag navnet “Ida Kantong Ranum”  (der for tiden kalder sig “Ida Kanton”), endnu ikke hverken anfægtet, kommenteret eller redegjort for ovenstående forhold, og afvist enhver kommunikation ved brug af silent treatment, blokering og stonewalling.

Nærværende disclaimer er således baseret på tilgængelig og dokumenterbar information på konciperingstidspunktet. Såfremt der måtte fremkomme beviselige nye oplysninger, eller der kan dokumenteres usandheder i ovenstående, revideres indholdet i overensstemmelse hermed. (Sidst: 09-06-2021).

For relevante spørgsmål og dokumentation: Kontakt +45 33 24 00 23 eller på email: disclaimer@ranum.dk.

København, den 6.6.2019.

Jesper Ranum
CEO

Ranum Studio ApS
Ranum Holding ApS

Ida Kantong Ranum (aka. “Katarina Sofia Kantong”, “Idamarie Liv Ranum”, “Ida Vilai Kantong”,  “Ida Ranum”, “Idamarie Liv Kantong”  a.o.), has decided against my wish to continue to use my family name “Ranum” as her last name, after our divorce in June, 2019.

Financial disclaimer

The fully documented and proven uncovering of substantial financial irregularities, grave concealments and lies, systematic economic misinformation, abuse of trusted position and confident material, frequent sudden changes of name and address, and other concealed motifs and actions for the purpose of gaining personal wealth, has made the following disclaimer necessary, as a protection against further financial exploitation and abuse:

Any future financial or other disposition made by Ida Kantong Ranum (or “Ida Ranum”, “Idamarie Liv Ranum” and any other names, name derivatives and combinations used by her that include my family name) has no connection to me whatsoever, and any attempt to involve my name, company names or goodwill in such dispositions will be rejected and subject to legal actions.

At the same time all procurations, internet-accounts, credit cards, privileges, plus administrative and dispositional rights that has been granted my former wife in her position as trusted employee and financially responsible in the companies “Ranum Studio ApS”, “Ranum Productions” og “Ranum Holding ApS” are officially cancelled and withdrawn.

Ida Kantong Ranum is therefore no longer authorized in any way to represent or to make any financial and other dispositions on behalf of these companies.

Any attempt to associate, involve, exploit or abuse my name, position, company names or goodwill will be rejected and possibly subject to legal actions.

The above disclaimer is based on accessible and documented information at the time of writing. Should new evidence appear, or any misunderstanding or untruth be documented, the content will be updated accordingly.

For relevant questions and documentation please contact +45 33 24 00 23 or send an email to disclaimer@ranum.dk.

Copenhagen, June 6., 2019.

Jesper Ranum
CEO

Ranum Studio ApS
Ranum Holding ApS

Repeat Playlist OFF

Hit Play to check out new music

The Duet - Extended