Ida Kantong Ranum : Disclaimer!

Ida Kantong Ranum (alias “Katarina Sofia Kantong”, “Idamarie Liv Ranum”, “Ida Vilai Kantong”,  “Ida Ranum”, “Idamarie Kantong” m.fl.), er fortsat med at benytte mit slægtsnavn “Ranum” som efternavn ved opløsningen af vort ægteskab og fratrædelsen fra sin betroede stilling som Økonomiansvarlig i virksomhederne “Ranum Studio ApS” og “Ranum Holding ApS” i september 2018, efter konstatering af store økonomiske uregelmæssigheder.

Økonomisk disclaimer

Den efterfølgende fuldt dokumenterede og beviselige afdækning af uforklarlige transaktioner, grove løgne og fortielser, systematisk økonomisk manipulation og gaslighting, illoyal og beregnende adfærd, misbrug af betroet stilling og forretningsmæssig insiderviden, hyppige og pludselige navne- og adresseskift, disrespekt for regler og indgåede aftaler, samt camouflerede og grænseoverskridende handlinger med henblik på uberettiget personlig berigelse, har nødvendiggjort følgende disclaimer som beskyttelse mod yderligere økonomisk udnyttelse og misbrug:

Enhver økonomisk eller anden disposition der fremtidigt foretages af Ida Kantong Ranum (eller “Ida Ranum”, “Idamarie Liv Ranum” og andre af denne benyttede navne og navnekombinationer hvori mit slægtsnavn indgår), er ikke på nogen måde relateret til undertegnede, og står for dennes egen regning og risiko.

Endvidere er samtlige kreditkort, fuldmagter, internet-konti,  prokura, kundekort, begunstigelser, privilegier og administrator- og dispositions-rettigheder der er tildelt min tidligere ægtefælle, både privat og i dennes egenskab af betroet medarbejder, bogholder og økonomiansvarlig i virksomhederne “Ranum Studio ApS” og “Ranum Holding ApS”, øjeblikkeligt annullerede og tilbagekaldt med virkning fra 21.9.2018.

Ida Kantong Ranum er efter denne dato ikke længere bemyndiget til på nogen måde at handle for, repræsentere, eller at foretage økonomiske og andre dispositioner i undertegnedes eller disse virksomheders navn, herunder at associere nogen form for egen kommerciel lyd-, musik- eller speakervirksomhed med navnene “Jesper Ranum” og “Ranum Studio ApS”.

Ethvert forsøg fra denne på at udnytte, misbruge eller inddrage undertegnedes navn, firmanavne eller goodwill vil straks blive anfægtet og politianmeldt, og evt. gjort til genstand for retslige skridt og erstatningskrav.

Nærværende disclaimer er baseret på tilgængelig og dokumenterbar information på konciperingstidspunktet. Såfremt der måtte fremkomme bevislige nye oplysninger, eller der kan dokumenteres usandheder i ovenstående, opdateres indholdet i overensstemmelse hermed.

For relevante spørgsmål og dokumentation: Kontakt +45 33 24 00 23 eller på email: disclaimer@ranum.dk.

København, den 6.6.2019.

Jesper Ranum
CEO

Ranum Studio ApS
Ranum Holding ApS

Ida Kantong Ranum (aka. “Katarina Sofia Kantong”, “Idamarie Liv Ranum”, “Ida Vilai Kantong”,  “Ida Ranum”, “Idamarie Liv Kantong”  a.o.), has decided against my wish to continue to use my family name “Ranum” as her last name, after our divorce in June, 2019.

Financial disclaimer

The fully documented and proven uncovering of substantial financial irregularities, grave concealments and lies, systematic economic misinformation, abuse of trusted position and confident material, frequent sudden changes of name and address, and other concealed motifs and actions for the purpose of gaining personal wealth, has made the following disclaimer necessary, as a protection against further financial exploitation and abuse:

Any future financial or other disposition made by Ida Kantong Ranum (or “Ida Ranum”, “Idamarie Liv Ranum” and any other names, name derivatives and combinations used by her that include my family name) has no connection to me whatsoever, and any attempt to involve my name, company names or goodwill in such dispositions will be rejected and subject to legal actions.

At the same time all procurations, internet-accounts, credit cards, privileges, plus administrative and dispositional rights that has been granted my former wife in her position as trusted employee and financially responsible in the companies “Ranum Studio ApS”, “Ranum Productions” og “Ranum Holding ApS” are officially cancelled and withdrawn.

Ida Kantong Ranum is therefore no longer authorized in any way to represent or to make any financial and other dispositions on behalf of these companies.

Any attempt to associate, involve, exploit or abuse my name, position, company names or goodwill will be rejected and possibly subject to legal actions.

The above disclaimer is based on accessible and documented information at the time of writing. Should new evidence appear, or any misunderstanding or untruth be documented, the content will be updated accordingly.

For relevant questions and documentation please contact +45 33 24 00 23 or send an email to disclaimer@ranum.dk.

Copenhagen, June 6., 2019.

Jesper Ranum
CEO

Ranum Studio ApS
Ranum Holding ApS

Repeat Playlist OFF

Hit Play to check out new music

The Duet - Extended