Ida Kantong Ranum – Disclaimer!

Ida Kantong Ranum (tidl. “Ida Vilai Kantong”, “Katarina Sofia Kantong”, “Idamarie Liv Kantong” m.fl.), har valgt fortsat at benytte mit slægtsnavn “Ranum” som efternavn fremover, efter vores skilsmisse i juni 2019.

Efter afdækning af væsentlige og beviselige økonomiske uregelmæssigheder og motiver i relationen, gøres opmærksom på, at enhver økonomisk eller anden disposition der fremtidigt foretages af Ida Kantong Ranum (eller “Ida Ranum”, “Idamarie Liv Ranum” og andre af denne benyttede navne og navnekombinationer hvori mit slægtsnavn indgår) ingen forbindelse har til undertegnede.

Samtidigt annulleres alle fuldmagter, internet-konti,  prokura, kundekort, privilegier og administrator- og dispositions-rettigheder der er tildelt min tidligere ægtefælle i dennes egenskab af betroet medarbejder og økonomiansvarlig i virksomhederne “Ranum Studio ApS” og “Ranum Holding ApS”.

Ida Kantong Ranum er herefter heller ikke længere bemyndiget til på nogen måde at repræsentere, eller at foretage økonomiske og andre dispositioner i disse virksomheders navn.

I tvivlstilfælde kontakt +45 33 24 00 23.

København, den 1.august 2019

Jesper Ranum
CEO

Ranum Studio ApS
Ranum Productions
Ranum Holding ApS

Ida Kantong Ranum (prev. “Ida Vilai Kantong”, “Katarina Sofia Kantong”, “Idamarie Liv Kantong” a.o.), has decided to continue to use my family name “Ranum” as her last name, after our divorce in June, 2019.

After uncovering substantial and proven financial irregularities and motifs during the relation, I hereby inform, that any future financial or other disposition made by Ida Kantong Ranum (or “Ida Ranum”, “Idamarie Liv Ranum” and any other names and name combinations she has used that include my family name) has no connection to me whatsoever.

At the same time all procurations, internet-accounts, credit cards, privileges, plus administrative and dispositional rights that has been granted my former wife in her position as trusted employee and financially responsible in the companies “Ranum Studio ApS”, “Ranum Productions” og “Ranum Holding ApS” are officially cancelled and withdrawn.

Ida Kantong Ranum is therefore no longer authorized in any way to represent or to make any financial and other dispositions on behalf of these companies.

If in doubt please call +45 33 24 00 23.

Copenhagen, August 1., 2019

Jesper Ranum
CEO

Ranum Studio ApS
Ranum Productions
Ranum Holding ApS

Repeat Playlist OFF

Hit Play to check out new music

The Duet - Extended